Go to Cyber Semiotic Institute home page
Go to Course Outline
Go to Kuliah1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 6 / 8


Weltanschauung Melayu dalam Era Teknologi Maklumat:
Komputer Menjadi Teras Pemikiran atau Punca Tewasnya Pemikiran Melayu?

oleh Hairudin b. Harun

I. Pengenalan

Dalam kuliah 6 yang lepas, kita telah berkesempatan berbincang tentang persoalan bagaimana proses penginstitusian pendigitalan masyarakat setempat dan hubungannya dengan pembudayaan S&T di kalangan orang-orang peribumi dan orang Melayu. Penerapan budaya fikir S&T barat, khususnya, telah melahirkan paradoks dan kontradiksi dalam sejarah perkembangan pemikiran Melayu moden. Namun dalam kerangka faham Mahathirisme kontradiksi seperti ini tidak menjadi masalah. Bahkan kita perhatikan peleburan kontradiksi seperti itu seolah-olah mampu tercapai dengan efisien dalam alam fikir maya yang berteraskan konsep "orang Turing Melayu."

 

"Orang Turing Melayu" ini boleh diwujudkan melalui proses penginstitusian digitalisasi yang diterajui oleh agensi seperti MIMOS, NITC dan mungkin juga projek TMK gergasi seperti KRM (MSC). Peranan cendekiawan Melayu yang terdidik dalam bidang S&T moden juga ada pertalian dengan usaha penginstitusian pendigitalan minda Melayu. Hakikat ini tidak ramai yang memahaminya, terutamanya tidak ramai yang mampu memahami implikasi intelektual dan kebudayaan di sebalik fenomena pembudayaan digitalisasi minda Melayu melalui TM tersebut. Kebanyakan antara mereka yang mendakwa "faham" tentang apa yang berlaku pula hanya mampu melihat perubahan itu daripada sudut sosioekonomi atau teknologi semata-mata, dan kebanyakan mereka tidak mampu melihat apatah lagi memahami dampak tersebut daripada sudut dimensi epistemologikal yang menyeluruh. Mahu tidak mahu bahawa proses pembudayaan tersebut di kalangan orang Melayu harus ditangani daripada pelbagai sudut, bukan sahaja dari sudut techne semata-mata tetapi juga dari sudut episteme. Salah satu daripada konsep episteme terpenting yang mendasari proses pembudayaan tersebut ialah "orang Turing."

  

II. Orang Turing

Pada bulan Januari tahun 1983 seperti lazimnya majalah terkemuka Time mengisytiharkan "tokoh tahunannya" atau Man of the Year. Tokoh tahunan 1982 jatuh kepada komputer. Komputer - "Man of the Year"? Namun, pilihan Time tersebut seolah-olah tidak memeranjatkan sesiapa pun pada ketika itu. Walaupun semenjak mula anugerah itu dicipta pilihan dibuat daripada kalangan tokoh terkemuka dunia, daripada kalangan manusia dan bukan ciptaannya. Apakah alasan di sebalik pemilihan Time tersebut? Ikuti petikan berikut yang dikemukakan oleh Time pada 3 Januari, 1983:

There are some occasions, though, when the most significant force in a year's news is not a single individual but a process, and a widespread recognition by a whole society that this process is changing the course of all other processes. That is why, after weighing the ebb and flow of events around the world, Time has decided that 1982 is the year of the computer. It would have been possible to single out as Man of the Year one of the engineers or entrepreneurs who masterminded this technological revolution, but no one person has clearly dominated those turbulent events. More important, such a selection would obscure the point. Time's Man of the Year for 1982, the greatest influence for good or evil, is not a man all. It is a machine: the computer.

(Adakalanya, apabila punca terpenting berita sepanjang satu-satu tahun itu bukan seorang individu tetapi satu proses, dan penerimaan menyeluruh masyarakat bahawa proses ini sedang merubah arah tuju proses-proses lain. Sebab itulah, selepas menimbang pergolakan arus keadaan di seluruh dunia, Time memutuskan bahawa 1982 merupakan tahun komputer. Sememangnya boleh untuk memilih tokoh tahunan daripada kalangan jurutera dan para peniaga yang merintis revolusi teknologi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang didapati benar-benar menguasai pergolakan tersebut. Paling penting ialah pemilihan seperti itu akan mengaburi hakikat ini. Tokoh tahunan Time bagi tahun 1982, yang paling berpengaruh dalam menentukan sama ada baik atau buruk, bukan seorang manusia. Ianya adalah sebuah mesin: komputer.)

Pemilihan Time dan reaksi masyarakat sewaktu itu melambangkan beberapa perkembangan penting dalam imej komputer dan kesan imej tersebut kepada Weltanschauung manusia pada akhir abad ke-20. Banyak yang telah diperkatakan mengenai imej kemasyarakatan komputer dan kesannya kepada pemikiran dan akidah manusia; termasuk dari sudut positif dan negatif dan juga dari sudut yang mengimbangkan kedua-duanya. Antara pengamatan yang menarik tentang hal tersebut ialah yang dilakukan sepanjang tahun-tahun 1980an, iaitu ketika pembudayaan dan pendemokrasian komputer mula berlaku. Pengamatan seperti itu telah disemadikan dalam tulisan klasik Turing's Man karangan J. David Bolter, The Silicon Idol karangan Michael Shallis dan Computers and Social Change oleh Murray Lever. Kesemua mereka itu seolah-olah se pendapat bahawa antara imej komputer yang menonjol ialah komputer mempunyai ciri-ciri istimewa yang satu masa dahulu dianggap hanya wujud pada manusia; komputer mampu melakukan kerja-kerja kawalan dan arahan yang melibatkan beberapa sifat unggul manusia, seperti kepintaran; dan komputer berkeupayaan memproses maklumat sebagai bahan bagi menghasilkan ilmu yang berguna - satu lagi kemampuan eksklusif yang dianggap hanya wujud pada manusia. Imej seperti itu diperkukuhkan lagi dengan dakwaan yang mengatakan komputer kini boleh berfikir dan belajar secara kreatif seperti manusia. Kesemua imej tersebut berpunca daripada penilaian manusia tradisional terhadap sebuah mesin yang mempunyai kemampuan dan ciri luar biasa. Dengan mengangkat komputer sebagai "man of the year" atau "tokoh terbilang tahunan" - satu gelaran yang hanya diberi kepada manusia, Time sebenarnya telah mengukir idealisasi manusia yang harus di wujud dalam zaman digitalisasi baru. Idealisasi seperti itu teras kepada sifat yang wujud dalam diri manusia Turing.

Manusia Turing atau "orang Turing" mengikut tafsiran J. D. Bolter ialah seseorang yang telah ditegalbiasakan oleh komputer (iaitu mesin Turing) sehingga dia sentiasa berfikir dalam logik perkomputeran (logik Turing ), bercakap dalam bahasa komputer (bahasa Turing), dan melihat realiti alam dalam konteks idealisme alam perkomputeran (alam Turing), terutamanya apabila berdepan dengan masalah atau berinteraksi dengan persekitaran tabiinya. Tegasnya, manusia Turing ialah seseorang yang telah dibudayakan percakapan dan pemikirannya oleh proses dan fenomena perkomputeran. Manusia Turing ialah manusia yang ditakrif semula sebagai sejenis "pemproses maklumat" dan fenomena tabiinya sebagai "maklumat yang perlu diproses" dan alam yang dihuninya ialah "alam simbol maklumat." Sesiapa sahaja yang terdedah kepada penggunaan komputer yang bertalu-talu berpotensi di-Turingkan sama ada secara sedar atau tidak. Kini kita mula biasa mendengar daripada ahli psikologi bahawa dalam meneliti fenomena mental manusia mereka sebenarnya hendak mengkaji mekanisme pelaksanaan algoritma tabii atau tahap pemprosesan maklumat tabii. Kita mendengar dari para pentadbir bahawa sesuatu polisi itu dilaksanakan berdasarkan keyakinan model komputasi. Sesuatu teori diterima oleh ahli sains kerana pemodelan komputer mengesahkan kesahihan andaian mengenai fenomena tabii itu. Kesemua mereka itu menggunakan kaedah perkomputeran atau komputer sebagai alat utama penyelidikan atau pengendalian urusan.

Hal ini menurut Bolter adalah kerana manusia Turing ialah jelmaan kesepaduan mutlak antara teknologi dengan kemanusiaan, antara pencipta dengan ciptaannya, mungkin buat pertama kalinya yang tercapai dalam sejarah manusia. Melalui manusia Turing kecenderungan berfikir melalui teknologi semasa dilaksanakan pada tahap yang paling ekstrim. Teknologi komputer sebagai teknologi pentakrif semasa menghasilkan mesin Turing yang mampu memproses maklumat dan bertindak secara rasional seperti manusia. Usaha ekstrem ini terjelma dalam pembinaan kepintaran buatan (kb). Melalui usaha tersebut, dengan mencipta mesin yang berfikir seperti manusia, manusia mencipta semula dirinya, dan dengan itu juga mentakrif semula dirinya sebagai mesin. Pemilihan mesin Turing sebagai "Man of the Year" atau tokoh 1983 oleh majalah Time jelas mempunyai kesemua implikasi itu.

III. Orang Mesin

Imej komputer yang diperkatakan tadi disebut juga sebagai antropomorfisme (anthrop=orang; morfik=bentuk). Komputer merupakan satu-satunya mesin yang dirujuk seolah-olah sebagai benda yang hidup dan berakal. Istilah seperti "membaca", "mengingati", "menghitung," "memanipulasi," "bercakap," "berhubung" dan seumpamannya ditujukan khas kepada komputer tanpa sebarang kejanggalan. Kita akan berasa janggal sekiranya di katakan bercakap dengan kereta, atau mengatakan kereta mampu "berhubung" atau "berinteraksi" semasa sendiri. Gantikan kata kereta itu dengan komputer, bunyi ayat tersebut tiba-tiba menjadi munasabah. Apa yang menjadikan ayat tersebut munasabah ialah sikap kita terhadap komputer. Kita telah membiasakan penggunaan istilah seperti "fikir", "pintar" dan "kreatif" apabila merujuk kepada fungsi dan mekanisme komputer. Lama-kelamaan penggunaan seperti itu melupakan kita kepada perbezaan asas yang wujud pada istilah seperti yang digunakan dalam konteks perkomputeran dan istilah yang sama apabila digunakan dalam konteks kemanusiaan. Bahkan perbezaan istilah "maklumat" dari segi konteks perkomputeran dan konteks kemanusiaan sering dilupakan. Kita ketahui bahawa "maklumat" dalam konteks manusia sekurang-kurangnya tergolong dalam dua kategori iaitu semantik dan sintaktik, manakala dalam konteks komputer, maklumat yang dikenali hanyalah maklumat sintaktik. Penggunaan lazim istilah tersebut akhir-akhir ini tidak langsung berusaha untuk menekankan perbezaan seperti itu.

Keadaan seperti itu merubah pandangan dan sikap kita terhadap komputer, bahkan mungkin merupakan punca imej antropomorfisme yang kita soroti ke mesin tersebut. Melalui komputer sistem pakar kita telah memindahkan ilmu pakar seorang manusia kepada mesin. Kini kita mempunyai pelbagai sistem pakar - dari bermain catur ke membuat diagnosis penyakit. Yang paling menarik ialah sistem pakar psikologi/psikiatri, dipanggil ELIZA, yang dihasilkan oleh Dr. Joseph Weizenbaum. Dr. Weizenbaum berasa aneh bahawa kesemua orang dan pesakit yang berpeluang berinteraksi dengan komputer tersebut benar-benar menganggap bahawa tidak ada perbezaan yang besar antara pakar psikologi komputer dengan manusia. Bahkan sebahagian besar mereka menganggap komputer mungkin lebih ikhlas mendengar masalah mereka - mesin tidak mungkin berpura-pura berbanding dengan doktor manusia. Dengan perkataan lain, idealisme hipokratik kedoktoran mungkin dapat dijelmakan lebih baik di dalam mesin berbanding dengan manusia! Ini merupakan limpahan imej yang dibawa oleh komputer, iaitu mesin dapat merealisasikan idealisme manusia lebih efisyen dan lebih sempurna lagi. Manusia boleh menghitung tetapi idealisme menghitung dapat dijalankan dengan lebih jitu lagi dalam sebuah mesin atau komputer.

Komputer seolah-olah boleh memukau seseorang dari awal lagi. Komputer boleh bertindak balas dan membalas sebarang masukan. Suatu yang boleh dilakukan hanya oleh benda yang bernyawa. Pada suatu masa dahulu reaksi dan tindak-balas seperti itu adalah terhad kepada teks dan huruf yang dikeluarkan pada paparan video, kini dalam zaman teknologi multimedia, komputer memang secara literalnya mampu berbalas cakap dengan pengguna. Bagi komputer yang dilengkapkan dengan logik fuzzi (kabur) pula, benar-benar dapat memperlihatkan keupayaan berbual dengan cerdik. Ketika Kasparov, ahli catur terkemuka Russia, bercatur dengan komputer IBM, beliau tidak merasa langsung bahawa lawannya itu adalah sebuah komputer. Beliau merasai emosi dan ketegangan yang sama apabila bercatur dengan manusia biasa. Perasaan dan sikap yang diperlihatkan oleh Kasparov hampir serupa dengan perasaan yang diperlihatkan oleh pengguna sistem pakar psikologi Weizenbaum, ELIZA. Kedua-duanya berpunca dari ciri unggul komputer yang membuatnya mampu memukau, iaitu keupayaan komputer menerima bayang diri kita, dengan itu mampu seolah-olah "dihidupkan." Untuk melihat bahawa sesuatu mesin itu seperti manusia sebenar bukan sangat membongkar tentang sifat atau hakikat mesin, tetapi sebenarnya lebih membongkar mengenai psikologi dan Weltanschauung kita hari ini. Dalam pandangan alam tersebut, nilaian mesin ditingkatkan dan nilaian kemanusiaan diremehkan. Mesin hanya boleh dianthropomorfiskan dalam naungan konsep manusia mekanis, manusia Turing, manusia atau orang tanpa roh. Orang Turing hanya boleh muncul dan makmur dalam alam Turing, alam dimana mesin dan manusia adalah setaraf.

 

IV. Komputer: Otak Orang Turing

Setiap orang yang melihat komputer dan mengetahui potensinya, mahu tidak mahu, juga akan terlepas dari mulut mereka lafaz kekhuatiran. Apabila ditanya apakah sebenarnya yang mereka khuatirkan mengenai komputer, mereka sukar untuk mengatakanya dengan tepat. Hal itu memang sukar memandangkan komputer telah mendatangkan banyak faedah dan menyumbangkan pelbagai perubahan yang mencorakkan hidup moden semasa. Namun kekhuatiran tersebut tetap ada dan antara puncanya ialah kesedaran yang semakin luas kini bahawa komputer bukan sekadar mesin mengunyah nombor. Walaupun kerja mengunyah nombor merupakan keupayaan yang mudah dan paling jelas ada pada komputer. Komputer bukan sahaja mesin pemprosesan maklumat, walaupun jelas memproses maklumat merupakan tugas utama komputer. Bahkan komputer dapat melaksanakan sebarang tugas dan tidak pula terikat kepada tugas-tugas tertentu. Komputer mampu mengikuti dan melaksanakan arahan dan, yang penting sekali, komputer mampu merubah arahan tersebut apabila perlu dan melaksanakan mengikut pilihan baru tanpa sebarang bantuan luar. Bahkan apa bentuk arahan dan bagaimana ia dilaksanakan tidak penting bagi menentukan hakikat komputer. Hakikat komputer ialah mesin Turing, mesin sejagat dan pelbagai guna. Mesin tersebut, terutamanya dalam bentuk perkakasannya, tidak direka untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, tetapi dibina untuk melakukan apa sahaja yang boleh diturunkan dalam bentuk aturcara dan perisian tertentu.

Komputer tidak terikat kepada aritmetik dan data numerik sahaja. Bahkan sebarang data yang mampu disimbolkan dapat ditangani oleh komputer. Dalam teknologi komputer, voltan dalam litar dan kaedah elektromagnetik lain merupakan asas pewakilan. Dari sudut epistemologis material dan jenis pewakilan tidak begitu penting berbanding dengan bagaimana pewakilan itu dapat dimanipulasikan. Apa yang menjadikan pewakilan dalam komputer unggul ialah keupayaannya dimanipulasikan tanpa bantuan dan campur tangan manusia. Apabila sahaja arahan aturcara dilancarkan, elektron yang mewakili simbol tertentu bergerak dalam lorong dan melalui get aturan yang ditentukan sehingga menghasilkan rumusan. Abakus boleh menghasilkan rumusan tertentu secara mekanikal, tetapi hal ini hanya mampu dicapai melalui manipulasi manusia. Manusia perlu membantu mengerakkan biji-biji pengira abakus mengikut peraturan tertentu, selalunya tanpa perlu memikirkan sangat tentang logik di sebalik peraturan tersebut. Setiap gerak dan pelaksanaan penghitung memerlukan campur tangan manusia. Hal ini menjadikan abakus sebagai mesin yang sentiasa bergantung pada manusia untuk melaksanakan tugasnya. Dalam mesin seperti itu manusia merupakan punca tenaga mental dan tenaga kerja. Tetapi keadaan seperti itu tidak wujud dalam komputer. Komputer mampu memanipulasikan pewakilan tanpa perlu pimpinan dari luar. Segala kerja manipulasi mampu dilaksanakan dengan menggunakan punca logik dalamannya dan algoritma penyelesaian dalam unit "ingatan"nya sendiri tanpa bantuan aktif manusia. Dalam komputer, pewakilan dan manipulasinya mendapat tempat dalam kewujudan alam nyata, di luar minda manusia, suatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini.

Sebelum itu belum ada alat yang mesin yang dapat bertindak sendirian. Teknologi automasi, seperti yang digunakan, misalnya, pada alatan seperti jam masih lagi amat terhad dari segi kebebasannya daripada kendalian manusia. Jam masih memerlukan masukkan atau input manusia pada keadaan kritikal tertentu dan tidak mampu membuat ketentuan sendiri. Jam pula tidak ada unit ingatan (melainkan jika ia telah dilengkapkan dengan mikropemproses) dan dapat memanipulasikan sebarang data mengikut algoritma tertentu. Hal ini jelas berbeza dengan komputer, atau mesin yang telah dikomputerkan, mesin tersebut dapat melaksanakan arahan asas dan membuat keputusan untuk bertindak cara berlainan sebagai reaksi kepada sesuatu natijah tanpa perlu diberhentikan dan arah semula oleh manusia. Komputer pula mampu mengingati data dan arahan yang perlu di prosesnya pada saat dan waktu yang tepat, data apa yang harus dicapai dan arahan apa yang harus diingati untuk tindakan dan di alamat mana, kesemua aktiviti tersebut tidak perlu dibantu oleh manusia. Tegasnya, komputer seolah-olah bebas daripada manusia dalam sebahagian besar aktvitinya. Bahkan perkembangan terakhir dalam teknologi komputer telah menghasilkan komputer yang boleh menghidupkan diri sendiri, membaik pulih sendiri, dan menentukan sendiri tahap keperluan tenaga. Keupayaan ini amat dekat sekali dengan kebebasan mutlak, suatu hal yang akan tercapai apabila komputer benar-benar boleh berfikir sendiri.

Ciri-ciri yang digariskan tadi menjadikan komputer alat yang paling istimewa dan terunggul yang pernah dimiliki oleh manusia, terutamanya bagi mengendalikan dan memproses maklumat. Komputer tidak membezakan dan tidak pula terikat kepada maklumat tertentu, bahkan boleh memproses dan memanipulasikan apa sahaja jenis dan bentuk maklumat. Kerana itu komputer merupakan mesin pelbagai penyelesaian yang berpotensi menyelesaikan apa sahaja masalah manusia. Bahkan ada hujah dari kalangan para cendekiawan bahawa manipulasi maklumat atau simbol maklumat ialah ciri asas berfikir. Berdasarkan premis tersebut mereka mengemukakan hujah bahawa mesin yang boleh memanipulasikan simbol ialah mesin yang boleh berfikir. Maka bagi mereka, mesin yang boleh diarah memanipulasikan sebarang simbol merupakan mesin yang boleh diarah berfikir tentang apa sahaja. Berasaskan faham itu komputer di lihat sebagai punca penyelamat manusia. Komputer dianggap sebagai mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, intelektual dan bahkan masalah peribadi. Sekurang-kurangnya komputer dan teknik perkomputeran menunjukkan jalan penyelesaian bagi masalah-masalah penting kemasyarakatan dan kemanusiaan. Keyakinan seperti ini datang daripada faham tertentu manusia tentang masalahnya, bahawa penyelesaian masalahnya datang dari luar, dan terletak pada kaedah atau teknik tertentu. Kaedah dan teknik seperti itu yang paling canggih diyakini wujud dalam sistem dan epistemologi perkomputeran. Keyakinan ini juga terbit daripada kepercayaan sedia ada bahawa semua masalah moden dapat ditangani melalui teknologi moden. Tegasnya, komputer merupakan bagi manusia moden ialah pembela nasib, pengubat penyakit, dan pembantu setia. Komputer meningkatkan taraf hidup, membina kekayaan, membuka relah dan menyediakan falah manusia moden. Setakat mana kesemua itu benar-benar nyata dan setakat mana ilusinya, sukar ditentukan. Apa yang jelas hal itu adalah kepercayaan dan keyakinan semasa manusia moden. Kepercayaan dan keyakinan yang hanya dapat diselami dalam konteks paradigma dan Weltanschauung manusia Turing.

 

V. Ujian Turing: Manusia Turing Lulus

Dalam paradigma ilmu digitalisasi, Weltanschauung manusia moden berteraskan kosmologi Turing. Dua konsep asas yang menjadi tunjang kepada kosmologi Turing ialah konsep budaya fikir Turing dan konsep ilmu Turing. Daripada dua konsep asas ini terbitlah konsep kecil dan faham-faham lain. Misalnya daripada konsep manusia Turing terbit konsep "pemikiran," "kepintaran," "ingatan," "perhubungan" dan sebagainya, yang kesemua pengertiannya amat berbeza daripada faham biasa, terutamanya dalam faham budaya fikir tradisional. Daripada konsep ilmu Turing, terbit konsep seperti "pewakilan ilmu," "maklumat," "manipulasi simbol" dan mungkin yang terpenting sekali ialah faham epistemologis mengenai "sains dan teknologi."

Merujuk kembali kepada hujah yang biasa diketengahkan oleh cendekiawan perkomputeran semasa iaitu mengenai hubungan faham "manipulasi simbol" dan konsep "berfikir"; sebarang hujah yang berdasarkan faham seperti itu jelas mempunyai ciri-ciri yang membolehkannya digolongkan dalam paradigma Turing. Dalam falsafah Turing berfikir hanyalah manipulasi rasional simbol mental. Komputer mampu memanipulasi sebarang unsur pewakilan dalam sebarang cara atau ketentuan mana sekalipun. Oleh itu bagi menepati kriteria berfikir, komputer atau mesin hanya perlu menepati syarat bahawa unsur pewakilan di dalamnya adalah sejenis simbol mental dan memastikan manipulasi simbol dijalankan atas peraturan rasional. Keupayaan memenuhi syarat tersebut adalah dalam sains dan teknologi, jika tidak semasa, mungkin di masa hadapan.

Sehubungan dengan itu ialah soal faham "kepintaran." dalam falsafah tradisional kepintaran diakui sebagai subset fungsi akal rasional. Kepintaran juga dianggap unggul dan terikat kepada konteks budaya fikir dan kosmologi tempatan. Kebanyakan falsafah tradisional tidak menolak kewujudan unsur-unsur universal atau sejagat dalam kepintaran. Iaitu ciri-ciri kepintaran sejagat yang diterima dalam semua konteks budaya fikir dan budaya ilmu. Kesemua faham kepintaran tersebut tidak mungkin mendapat tempat dalam falsafah Turing. Falsafah Turing mungkin serasi dengan falsafah minda sekular dan materialistik seperti Hobbes dan Descartes. Namun apa yang ditekankan oleh falsafah minda beliau adalah dengan memindahkan soal definisi kepintaran daripada ruang teoretis dan spekulasi kepada ruang praktis dan konkrit. Tegasnya faham kepintaran dalam falsafah Turing adalah dalam konteks operasi, terutamanya operasi teknologi. Oleh itu definisi kepintaran tidak perlu pembuktian yang lazim dilakukan melalui kompleks teoretis atau model matematik. Pembuktian dapat dijelaskan dengan hanya melalui satu ujian yang mudah, dikenali sebagai ujian Turing, bahkan ujian tersebut lebih menyerupai satu permainan daripada eksperimen yang serius. Apa yang perlu dilakukan ialah sesuatu mesin itu boleh diuji kepintaran melalui ujian Turing tersebut. Ujian ini berteraskan operasi praktis, misalnya, menyelesaikan masalah matematik merupakan aktiviti pintar maka sebarang mesin yang mampu menjalankan operasi tersebut dianggap mempunyai unsur pintar.

Dari segi pelaksanaannya ujian Turing melibatkan seorang yang diletakkan dalam satu bilik yang mempunyai dua terminal komputer. Kedua-dua terminal dihubungkan dengan terminal lain yang salah satunya yang dikendalikan oleh manusia manakala satu lagi dihubungkan dengan komputer atau mesin "pintar." Tugas orang itu ialah mengemukakan beberapa soalan tertentu dari kedua-dua terminal tersebut kepada rakan sejawat di hujung terminal. Dari jawapan yang diterima, dia harus cuba mengesan terminal yang dihubungkan dengan mesin dan yang dihubungkan kepada terminal manusia. Satu mesin itu dianggap lulus ujian Turing sekiranya berdasarkan jawapan tersebut orang itu tidak dapat membezakannya daripada jawapan yang diberikan oleh manusia. Dengan menggunakan ujian Turing, yang dengan sendirinya bererti menerima falsafah Turing, penumpuan boleh dibuat hanya kepada aspek dan soal praktis kognitif kepintaran mesin. Soal terutamanya mengenai struktur dalaman dan operasi sesuatu sistem yang mampu mengeluarkan kata atau jawapan seperti manusia, iaitu memberi jawapan yang munasabah dan kena pada tempat dan waktunya. Tegasnya, faham kepintaran dan konteks falsafah minda Turing telah membebaskan soal kemanusiaan daripada menjadi teras soal kepintaran dalam mesin, dan yang terpenting sekali membolehkan soal kepintaran dipindahkan dengan yakinnya daripada ruang metafizik kepada ruang fizik.

Tetapi tidakkah komputer mampu diaturcarakan untuk berfikir secara kreatif? Nanti dulu. Sesuatu yang diaturcara bererti terikat dengan melaksanakan arahan pengaturcara. Berfikir secara kreatif bererti berfikir secara bebas. Sesuatu lembaga yang diaturcara tidak mungkin mampu bertindak bebas dan kreatif. Untuk menjelaskan bahawa tidak ada kontradiksi antara diaturcara dengan berfikiran kreatif atau kebebasan berfikir, falsafah Turing kerap merujuk kepada analogi otak manusia (Turing?). Otak manusia jelas terikat dan tunduk kepada hukum tabii dan hukum neuropsikologis. Dalam hal ini, pengendalian asas otak manusia adalah mengikut peraturan tertentu yang ketat, seolah-olah sama dengan komputer yang terikat dengan aturcara pengendalian dalamannya. Walaupun otak manusia jelas tunduk kepada beberapa peraturan, bahkan memenuhi peraturan itu adalah penting bagi fungsi asasnya, pemikiran manusia tetap mampu menunjukkan pemikiran kreatif, yang tidak terikat kepada sesuatu hukum tertentu. Sekiranya hal ini benar, maka soal mengaturcarakan komputer untuk kreatif bukanlah satu kontradiksi atau suatu yang mustahil.

Hujah tersebut lebih jelas jika ditangani dari sudut martabat atau tahap organisasi. Berfikir atau kreatif merupakan satu kemampuan atau fenomena yang hanya dapat di cerap pada peringkat tinggi. Kreatif dan fikiran pada komputer tidak kelihatan pada tahap sebagai gagasan kompleks elektronik. Seterusnya komputer dapat dijelaskan pada peringkat mikroelektronik dan mikrofizik. Kedua-dua ciri tersebut tidak dapat dicerap pada peringkat tersebut. Tegasnya, walaupun pada setiap tahap komputer dapat digambarkan dengan ciri tertentu, namun yang dapat di cerap hanya ciri pada peringkat itu sahaja. Apa yang penting ialah huraian pada satu-satu tahap itu tidak mampu memberi gambaran menyeluruh tentang ciri dan kemampuan komputer pada peringkat tinggi. Soal kreatif dan fikiran merupakan hal yang tergolong pada peringkat tahap tinggi, iaitu tahap keseluruhan sistem atau tahap kemampuan lembaga.

 

VII. Aturcara: Isian dan Roh Manusia Turing

Pendirian tentang kreativiti dan fikiran yang disebut diatas mempunyai kaitan dengan konsep manusia dalam epistemologi Turing. Bagi Turing roh dalam manusia hanya satu deskripsi fungsi manusia yang mampu ditangani oleh teknologi. Roh manusia mampu dicorakkan oleh mesin, kerana fikiran, perasaan dan badan manusia moden semasa, sama ada sedar ataupun tidak, sentiasa bergantung dan disaluti mesin. Dalam alam Turing, manusia memang menganggap dirinya sebagai sebahagian artifak dan setiap yang bermakna dan yang berharga bagi dirinya telah diwujudkan melalui teknologi. Manusia ialah pemproses maklumat yang yang dilahirkan dengan storan ingatan yang kosong, dan kemudian mengatucarakan dirinya untuk menjadi penyelesai masalah. Bahkan mereka seperti Herbert Simon dalam Sciences of the Artificial menggagap segala yang ada pada manusia sebenarnya bukan tabii, malah diaturcarakan kemudian. Hal ini termasuklah pemikirannya dan keupayaannya menyelesaikan masalah. Bagi Simon manusia dilengkapi sifat-sifat asas tabii yang amat sedikit dan ciri ini membolehkan keupayaan manusia dilenturkan kepada sebarang corak masalah atau persekitaran.

Manusia Turing menganggap dirinya pada asasnya mesin Turing, atau sekurang-kurangnya satu spesies mesin Turing. Seperti mesin Turing, intipati terpenting manusia Turing ialah perisiannya (manipulasi simbol, logik, algoritma tabii). Aspek perisiannya menguasai perjalanan perkakasan (raga, badan, fizik) manusia. Kerana itu manusia Turing mementingkan soal manipulasi simbol, logik, algoritma berbanding dengan soal rasio, akal dan roh rasional. Otak merupakan raga, atau unit pemprosesan rasional, yang boleh diaturcarakan dengan algoritma atau perisian tertentu bagi menyelesaikan sebarang masalah. Menyediakan manusia bagi dibentuk semula dalam jelmaan elektronik, atau menyempurnakan proses evolusi manusia - yang dipercayai proses wajib tabii - mengikut jalan teknologi. Evolusi manusia tidak lagi diserahkan kepada perjalanan alam tabii, tetapi kini diambil alih oleh teknologi manusia. Hal ini dianggap sebagai lanjutan daripada perubahan dan campur tangan yang telah dilakukan oleh teknologi manusia ke atas proses alam tabii.

 

VIII. Teknologi Turing dan Roh Alam

Alam tabii telah mengalami perubahan yang radikal di tangan manusia moden abad kelapan belas dan sembilan belas. Sekurang-kurangnya yang terpenting bagi perbincangan kita di sini ialah perubahan dalam konsep alam tabii melalui teori sekular sains dan perubahan dalam proses fizikal alam melalui teknologi. Sains sekular telah merubah persepsi dan pandangan alam manusia moden daripada alam yang penuh simbolisme dan sakral kepada alam yang dikenali hanya dalam konteks proses dan mekanisme fizis. Salah satu kajian klasik mengenai perubahan tersebut di dalam tamadun Eropah ialah yang dilakukan oleh Profesor Acquaviva dalam buku beliau bertajuk The Decline of the Sacred in Industrial Society. Dalam faham tersebut, yang dirujuk sebagai faham sains sekular, alam semantik yang di lihat sebagai ruang simbol hakikat yang lebih tinggi dan harus didatangi dengan penuh hormat dan adab, ditukar ganti dengan pendekatan alam sintaktik yang boleh diturunkan kepada nombor-nombor kuantitatif, pendekatan yang memandang alam sebagai sumber bahan eksploitasi yang harus diperah, disedut dan di sepah sesuka hati.

Alam sakral, alam yang dianalogikan sebagai kitab suci dan sumber rahmat Tuhan tidak mungkin boleh didekati secara biadab. Alam seperti itu juga mengandungi simbol-simbol kerohanian dan estetik tinggi yang hanya mungkin dimanfaatkan melalui pendekatan tertentu, misalnya pendekatan simbolik. Ilmu yang dihasilkan dalam pendekatan simbolik, disebut juga sebagai ilmu alegorikal. Fahaman yang dihasilkan daripada ilmu seperti itu tidak menekankan penghasilan teknologi, khususnya teknologi eksploitatif. Sekiranya teknik dan unsur ilmu praktis terhasil maka penekanannya cenderung kepada penggunaan alam berprinsipkan perimbangan yang amat jauh dari bentuk eksploitasi borong.

Pandangan alam sains sekular menyediakan tapak bagi menyuburkan pandangan alam Turing. Dalam alam Turing alam di lihat hanya sebagai ruang maklumat. Maklumat dalam ruang tersebut boleh diturunkan kepada komponen-komponen sintaktik asas. Komponen asas tersebut adalah dalam bentuk pewakilan tertentu sama ada dalam pewakilan abstrak seperti angka atau pewakilan fizis seperti tenaga atau jirim. Pendekatan formalisasi dan kaedah kuantitaf sains juga telah menyediakan asas-asas yang dikembangkan lagi dalam falsafah sains Turing. Perkara yang terpenting dalam alam tersebut terutamanya dari segi konteks formulalisasi Turing ialah proses dan peraturan yang mengawal hubungan antara pewakilan-pewakilan atau sesuatu simbol itu. Proses tersebut menyerupai proses formalisasi melibatkan penurunan fenomena alam kepada simbol asas yang boleh dimanipulasikan mengikut peraturan rasional atau algoritma tertentu. Algoritma merupakan langkah-langkah manipulasi simbol bagi mencapai natijah atau kesimpulan tertentu. Bahasa Turing, merupakan satu-satu bahasa perantaraan yang mampu menampung simbol, proses dan algoritma alam Turing. Dalam bahasa Turing kedudukan maklumat, peraturan manipulasi maklumat, natijah manipulasi maklumat dan bahkan antara muka antara maklumat Turing dengan maklumat tabii ditangani. Bahasa Turing memungkinkan maklumat dalam alam Turing dipindahkan kepada mesin Turing dan diproses untuk dilahirkan, digunakan, dan dilahap oleh manusia Turing, iaitu salah satu spesies mesin Turing tabii atau sejenis pemproses maklumat organan.

Teknik pemprosesan maklumat yang dirangkumkan dalam istilah teknologi maklumat, merupakan wahana asas hidup moden, tunjang kemasyarakatan moden semasa. Dalam hidup dan masyarakat seperti itu, segala institusi kemasyarakatan seperti ekonomi, pentadbiran, pertahanan dan seumpamanya bertunjangkan konsep maklumat (Turing). Penekanan seperti itu, telah diistilahkan oleh Negropronte sebagai masyarakat digital dalam buku beliau Being Digital, sebenarnya merujuk kepada proses yang sama yang diperkatakan tadi, iaitu proses formalisasi alam, ilmu, dan institusi kemasyarakatan manusia menuruti paradigma Turing. Teras paradigma Turing ialah faham digital. Oleh itu epistemologi digital Negropronte ialah juga epistemologi Turing. Tidak kira apa pun istilah yang digunakan bagi merujuk kepada gagasan proses tersebut, suatu yang pasti ialah komponen dan dimensi yang dianggap penting dalam epistemologi Turing adalah amat berbeza daripada epistemologi tradisional atau seumpamanya. Dalam epistemologi dan paradigma Turing dan kepada manusia Turing hal seperti dimensi metafizik, etika atau komponen kualitatif dan subjektif dianggap tidak penting. Maka akibatnya ialah institusi ilmu, amal, sosial, ekonomi dan pertahanan juga akan menggambarkan hakikat tersebut.

Dalam paradigma Turing, kuasa perubahan teknologi terkandung dalam tekniknya dan bukan isinya. Teknologi pecetakan merubah masyarakat jahiliah Eropah dari segala segi, terutamanya pemikiran dan pandangan alam, walaupun ramai yang tidak boleh membaca, bahkan dapat memegang sebuah kertas. Namun begitu teknologi tersebut berjaya mendatangkan kesan kerana berjaya merubah persekitaran, mentakrif dan mencorakkan semula dunia pada ketika itu. Yang merubah masyarakat itu ialah pencetakan dan bukan sangat apa yang dicetak. Teknologi bukan lagi wahana isian, tetapi merupakan kesatuan wahana dan isian. Seperti teknologi cahaya elektrik yang diakui tidak mengandungi apa-apa isian, terutamanya isi semantik. Walaupun begitu teknologi cahaya dapat merubah gaya hidup dan mencetuskan revolusi kemasyarakatan. Teknologi elektrik tidak banyak bezanya daripada teknologi maklumat yang mempunyai asas teknologi tenaga yang sama. Dalam teknologi ini kandungan isinya tidak penting. Bahkan yang penting ialah hubungan seseorang pengguna itu dengan teknologi tersebut. Kandungan dan maknanya juga ditentukan oleh hubungan pengguna dengan persekitaran yang diterangkan oleh cahaya teknologi. Sekiranya teknologi cahaya itu digunakan untuk membaca maka buku tersebut menjadi isian. Sekiranya cahaya tersebut digunakan untuk wayang kulit maka cerita wayang tersebut menjadi isian. Buku atau cerita wayang sebagai isian tidak menjadi penting kepada perubahan perspektif yang dihasilkan oleh teknologi cahaya. Bahkan sesuatu perspektif itu berubah hanya apabila keamatan cahaya diubah. Isian tidak merubah hakikat kesan teknologi. Teknologi bukan sahaja boleh menjadi antaramuka antara manusia dengan alamnya, bahkan merubah kenyataan yang mungkin dialami oleh manusia. Teknologi maklumat mampu berinteraksi dengan sistem saraf manusia, memegang tumpuan kesedaran dalaman dan memerangkapnya dalam kekusutan jaringan yang akhirnya menjadi hijab kepada realiti sebenar.

Teknologi moden menurunkan objek alam kepada dimensi sintaktiknya. Dengan itu teknologi tidak mengenali sebarang makna dalaman atau simbol semantik, selain fungsi dan dimensi kegunaannya. Objek menjadi seolah-olah cukup dengan sendiri tanpa perlu membawa sebarang unsur makna atau maksud. Tegasnya, teknologi mencetuskan desakralisasi, profanasi alam dengan menjadi jaringan hijab yang menggelapkan keupayaan akal budi manusia mengenali ayat-ayat atau simbol alam yang menunjuk kepada makna yang lebih tinggi dan realiti transendan. Teknologi juga mencetuskan keaadaan sosiointelektual songsang atau penyakit yang telah diistilahkan sebagai teknosis. Penyakit ini dicirikan oleh kegilaan teknologi, kebebalan dalam memahami hakikat teknologi, kebodohan membezakan antara wahana dengan matlamat, ketagihan teknologi, dan kecederungan mendewakan teknologi sebagai punca keselamatan dan penyelesaian segala masalah manusia. Teknosis berlaku apabila manusia tenggelam dalam falasi taghut, iaitu mendewakan dan menyembah apa yang dihasilkan oleh tangannya. Atau manusia menjadi asyik diri dengan mempertuhankan dirinya sendiri melalui bayangan idealisme dirinya yang digambarkan oleh teknologi.

Hal ini boleh berlaku kerana setiap pencipta terdedah kepada risiko servo-mekanisme atau menjadi hamba mekanisme ciptaannya sendiri. Penghambaan ini boleh berlaku apabila seseorang itu terpaksa menuruti syarat ciptaannya dan dengan itu terpaksa memisahkan dirinya dari dimensi-dimensi lain (e.g. kualitatif, subjektif, rohani) demi mengisi kehendak fungsi atau operasi teknologinya. Syarat seumpama ini adalah amat nyata dalam sistem formal seperti mesin Turing (komputer). Kehendak ini menjadi semakin mendesak apabila peranan teknologi menjadi penting dalam hidupnya, sehinggakan satu keadaan simbiosis berlaku. Banyak teknologi moden telah menjadi alat simbiotik manusia moden, elektrik, motokar, kapal terbang, telefon, dan jelas sekali, alat simbiotik unggul - komputer. Dalam teknologi-teknologi tersebut manusia menciptanya, memadukan dirinya dengan teknologi tersebut, dan menyesuaikan diri mengikut syarat alatan ciptaannya dan seterusnya merubah persekitarannya mengikut penyesuaian baru dirinya. Pusingan seperti itu iaitu fenomena servo-mekanisme menjadikan mustahil bagi seseorang atau satu kelompok masyarakat kembali kepada keadaan asalnya. Antaranya adalah kerana mekanisme dan perubahan yang dicetuskan adalah amat menyeluruh dari asas isi ke asas raganya. Perubahan tersebut juga telah memusnahkan segala kerangka simbolisme lama yang diganti dan dianggap tidak penting. Fenomena tersebut turut dirasakan dalam penulisan manuskrip ini. Penulis menggunakan media dan teknologi pemproses kata. Dalam menggunakan pemproses kata penulis terikat kepada beberapa syarat penggunaan, termasuk yang disyaratkan oleh perkakasan (seperti jenis disket tertentu) dan perisian (arahan format khas, arahan pengendalian) komputer. Sukar untuk penulis menyempurnakan manuskrip sekiranya tiba-tiba dikehendaki menulis menggunakan mesin taip lama atau kalam.

Pandangan bahawa teknologi adalah sejagat dan bebas nilai, merupakan antara andaian asas paradigma manusia Turing. Teknologi dianggap neutral objektif dan bebas daripada pengaruh nilai dan budaya. Pandangan ini masih lagi dipegang oleh umum walaupun hujah tersebut telah berulang kali dibuktikan sebagai satu falasi. Teknologi tidak mampu bebas nilai kerana kaedah sains terbit daripada sikap tertentu terhadap alam dan oleh itu sikap tersebut diabadikan dalam setiap setiap teknologi yang dihasilkan melalui kaedah saintifik. Para ahli teknologi ditaja dan disempurnakan dalam kerangka sosial dan budaya fikir tertentu. Soalan yang dikemukakan dan penyelesaian yang diformulasikan terikat kepada konteks sosial dan budaya fikir. Penyelidikan dan tumpuan penghasilan sesuatu teknologi (juga sains) diarahkan dan dipengaruhi oleh persekitaran intelektual bahkan oleh faktor sosial, ekonomi dan, terutamanya politik, termasuk politik pertahanan. Oleh itu pandangan keneutralan dan bebas nilai teknologi tidak mungkin dapat dipertahankan. Sebagai satu mitos ilmiah, pandangan tersebut boleh mengukuhkan lagi teknosis, terutamanya kekeliruan mengenai perbezaan antara teknologi sebagai wahana dengan teknologi sebagai matlamat akhir.

Tiada teknologi yang terkecuali daripada bajaan dan pemupukan sosial, politik dan budaya tertentu. Teknologi ialah juga manifestasi sebahagian aspirasi, wawasan dan keperluan sesesuatu masyarakat. Bahkan teknologi juga mungkin boleh menjadi manifestasi seni individu. Penyelidikan angkasa lepas, genom atau kejuruteraan genetik, dan kepintaran buatan merupakan gagasan terjemahan tertinggi budaya fikir dan kemahuan tersebut. Fenomena ini dapat diperhatikan dalam sains dan teknologi perkomputeran, khususnya yang dicetuskan oleh Charles Babbage, Athanasoff dan khususnya AlanTuring.

Hakikat ini dapat difahami dengan lebih jelas apabila kita menoleh kepada sejarah sains dan teknologi. Semenjak abad ke-19 kuasa perubahan teknologi telah menentukan dan mempengaruhi corak sains. Teknologi telah menentukan tumpuan kajian saintifik, dan kerap kali sains dihasilkan bagi menyediakan kerangka teoritis sesuatu teknologi. Teknologi dan sains moden tertakluk kepada komponen luaran seperti kemasyarakatan dan politik yang menentukan paradigma dan arah tumpuannya. Kerana itu perubahan dalam salah satu daripada faktor kemasyarakatan atau politik sudah cukup menyebabkan perubahan paradigma sains dan teknologi.

 

IIX. Antara Teknologi Turing dan Teknologi Sakral

Dalam sejarah intelektual masyarakat silam, beberapa jenis teknologi telah dihasilkan. Teknologi-teknologi tersebut dapat disimpulkan sebagai terbahagi kepada dua kelompok besar: teknologi rohaniah dan teknologi sekular. Kebanyakan tamadun manusia yang muncul sebelum abad ke-18 mempunyai teknologi yang boleh digolongkan dalam kategori rohaniah. Manakala tamadun selepas abad ke-18, khususnya tamadun Eropah, dan tamadun moden dan pascamoden menghasilkan teknologi sekular. Kedua-dua kategori teknologinya mempunyai perbezaan yang banyak terutamanya daripada segi sikap kepada alam, penggunaan alam, dan matlamat alam.

Teknologi sakral atau rohaniah merupakan sebahagian manifestasi keagamaan, teknologi yang dihasilkan dalam suasana kerohanian dan kegunaan rohani. Ilmu sokongan dan berkaitan dengan teknologi, sama ada yang memberi asas teknikal atau yang memberi arah dan makna, kesemuanya dalam jaringan kerangka kerohanian. Kerangka seperti itu memantapkan suasana penyuburan pelbagai jenis ilmu teoritis dan teknik yang disatukan dalam penghayatan dan penggunaan. Dalam sejarah pelbagai tamadun penghayatan dan penggunaan tersebut telah diterjemahkan dalam pelbagai bentuk luahan teknologi yang dapat kita kenali kini, misalnya, sebagai alatan prostetik. Alatan tersebut merupakan ciptaan asas yang membantu tangan dan kaki manusia untuk melahirkan seni atau kraftangan berunsur kerohanian. Alatan tersebut membolehkan seni dan kraf keperluan hidup asasi seperti pertanian dan pembinaan dilakukan. Namun yang paling penting dalam konteks masyarakat tersebut, alatan seperti itu juga merupakan kraf dan seni kerohanian. Kraf ini termasuk daripada ukiran hingga kepada perhiasan, juga merupakan sebahagian daripada simbol dan amalan ruhani masyarakat tersebut.

Satu lagi luahan yang ketara ialah artifak, selalu yang terseragam, yang dicipta khusus untuk upacara keagamaan. Artifak seperti ini biasanya disemadikan dalam struktur bangunan. Rumah penyembahan, masjid dan gereja merupakan contoh yang nyata. Manakala bangunan seperti Piramid yang dihasilkan pada zaman tamadun Mesir purba walaupun sukar dikategorikan dengan tepat, diketahui dibina bagi tujuan keagamaan. Kesemua itu merupakan luahan teknologi keruhanian, yang melibatkan pemupukan kemahiran teknik, ilmu kejuruteraan, seni bina, matematik, ilmu bahan dan sebagainya. Seperti yang diperkatakan pemupukan ilmu asas dan ilmu sokongan tersebut adalah juga selari dengan paradigma teknologi kerohanian. Dalam struktur bangunaan dan teknologi yang dihasilkan disemadikan simbol-simbol kerohanian. Bagi kita yang berpeluang membandingkan bangunan, yang dihasilkan oleh teknologi kerohanian, dan yang dibina oleh teknologi sekular akan dapat merasakan suatu perbezaan antara kedua-duanya. Dalam bangunan masjid yang dibina melalui teknologi kerohanian, setiap lekuk dan liku bangunan, sama ada di dalam ataupun di luarnya, seolah-olah membawa makna, atau pesanan simbolik mengenai hakikat transendan. Manakala masjid yang dibina pada akhir-akhir ini lebih membawa suasana atau pesanan formal, kepinggiran kerohanian dan merupakan ruang profan yang tidak sepenting ruang pasarmega. Suasana ini dirasakan kerana, dengan meminjam penjelasan dan istilah McLuhan (misalnya dalam Understanding Media), "medium adalah maklumat" iaitu setiap jenis teknologi mengandung dan membawa isian yang tersendiri. Tegasnya, teknologi tidak neutral dan tidak bebas daripada dimensi nilai dan acuan budaya fikir tertentu. Seolah-olah teknologi sekular tidak mampu menghasilkan artifak kerohanian, terutamanya dari aspek simbolismenya. Seolah-olah telah berlaku percanggahan antara pesanan yang dikendung oleh teknologi sekular dengan artifak kerohanian yang cuba dihasilkannya. Percanggahan tersebut dapat kita fahami sekiranya kita mengambil kira hakikat bahawa teknologi sekular memang tidak mengenali makna ketuhanan selain pendewaan kepada kecekapan, kejituan, kekayaan, kekuasaan dan materialisme.

Teknologi rohaniah sebagai terbitan ritual kerohanian bertujuan membantu seseorang insan menuju ke jalan Tuhannya. Teknologi tersebut menjadi kanta pembesar dan wahana bagi mencungkil simbolisme dan tali yang menghubungkan manusia dengan hakikat yang lebih tinggi. Oleh sebab matlamat epistemologis teknologi ruhaniah ialah kebenaran transendan dan mendekatkan manusia kepada Tuhannya maka simbolisme dan ayat-ayat dalam alam tidak diubah dan dihijab. Dalam konteks teknologi rohaniah alam dianggap sebagai amanah Tuhan, maka teknologi menjadi penyalur dan wahana insan, misalnya, memenuhi tugasnya sebagai wakil Tuhan iaitu menjaga dan pemakmur alam. Teknologi sekular pula melakukan sebaliknya, mengheret insan kepada jirim dan bayangnya sendiri. Alam tidak dianggap sebagai cermin ruhani atau ketuhanan melainkan sebagai sumber material yang harus dieksploit sepenuhnya. Bahkan alam dianggap sebagai musuh liar yang harus dikalahkan dan ditundukkan bawah kawalan mutlak manusia. Kerana itu apabila manusia menoleh kepada alam tabii manusia sekular tidak dapat melihat sesuatu apa pun melainkan hijab-hijab teknologi yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Hijab tersebut menjadikan dia mudah tergelincir menuju falasi tentang dirinya sendiri atau teknologi ciptaannya; sering dia melihat bayang dirinya sebagai tuhan ataupun teknologinya sebagai objek sembahan.

IX Internet: Lidah dan Mulut Orang Turing

Internet juga penting mungkin dalam membebaskan fenomena perkomputeran daripada salsilah ketenteraan. Walaupun hal ini tidak dipedulikan sangat oleh kebanyakan pengguna komputer. Namun dari sudut intelektual, hal asas seperti ini perlu ditangani. Misalnya lagi, apakah dengan fenomena pendemokrasian komputer melalui komputer peribadi dan kemudian penbudayaan sosial komputer melalui internet telah berlaku pemindahan pemusatan kuasa kepada awam? Soalan-soalan seperti ini tidak mudah dijawab. Perbincangan yang lepas telah membuka beberapa landasan jawapan. Komputer peribadi telah meletakkan kuasa komputasi di tangan orang biasa, kuasa yang suatu ketika dulu hanya dimiliki oleh pihak tentera dan elitis sosial tertentu. Pemindahan kuasa tersebut boleh disamakan dengan kejadian dalam sejarah intelektual manusia barat, iaitu apabila kuasa membaca dan berilmu berpindah daripada segelintir elitis sosial gereja dan istana kepada orang kebanyakan. Walaupun sebahagian besar sumber ilmu masih berpunca daripad struktur elitis, namun pemilikan keupayaan membaca dan juga sumber bacaan yang bertambah di kalangan orang awam telah menyebabkan pendemokrasian ilmu berlaku secara menyeluruh. Implikasi pendemokrasian tersebut jelas tidak dapat dibendung oleh struktur orde lama, dan proses tersebut telah merubah senario intelektual, sosial, politik dan ekonomi barat selanjutnya

Perkembangan yang sama seolah-olah diulangi dalam fenomena pendemokrasian dan pembudayaan komputer. Oleh itu walaupun komputer moden dan asas jaringan rangkaian komputer berpunca daripada falsafah, perancangan dan usaha tentera, namun pendemokrasian komputer dan pembudayaan awam jaringan komputer menjadikan elemen tentera itu semakin merosot dan pudar. Apa yang lebih penting dan tidak mungkin mudah diketepikan ialah falsafah dan idea asas yang mendukungi penciptaan komputer dan turut mendalangi perkembangan Internet. Idea perkomputeran dan kelahiran Internet mempunyai punca, dan punca tersebut berada dalam pelukan erat sesuatu paradigma dan budaya fikir masyarakat tertentu. Dalam konteks semasa, falsafah teknologi barat dan idea mesin Turing adalah teras kepada segala idea dan manifestasi fenomena perkomputeran moden dan pasca moden. Selagi tidak ada falsafah asas dan idea pengganti bagi paradigma Turing tersebut, selagi itu idea dan budaya fikir Turing akan tetap sentiasa menjadi penentu asas kepada perkembangan dan manifestasi perkomputeran selanjutnya.

Masyarakat yang mempunyai budaya fikir lain harus sedar akan hakikat tersebut, dan juga harus sentiasa sedar bahawa tidak ada nilai bebas dan kesejagatan budaya mutlak dalam idea dan teknologi yang berpunca dari luar masyarakat itu sendiri. Sekiranya sesuatu masyarakat ingin menggunakannya, maka masyarakat itu harus akur kepada syarat dan implikasi sesuatu idea dan teknologi. Jika sesuatu masyarakat tidak mahu akur kepada syarat dan implikasi tersebut maka terdapat dua pilihan: (i) membelakangkan idea dan teknologi asing, atau bersedia (ii) untuk memecahkan paradigma dengan mengemukakan idea dan teknologi teras baru. Pilihan tersebut nampaknya sukar, seolah-olah seperti memilih antara kemajuan dengan kemunduran. Tetapi mungkin sahaja pilihan tersebut sama seperti memilih antara tuah dengan taghut.

X: Masa Depan

Idea ialah asas teknologi. Idea berkembang dalam konteks persekitaran ilmu dan budaya intelektual tertentu. Idea kerap berada jauh kedepan berbanding dengan teknologi yang bersedia untuk menterjemahkannya. Idea juga kerap kedepan berbanding dengan keupayaan masyarakat ilmuwan dan terutamanya kelompok yang berkuasa memahaminya. Jurang antara idea dan teknologi dan kefahaman masyarakat tersebut kerap menjadi punca cemuhan, penynkiran sesuatu idea itu, dan selalu, berserta dengan pengasas-pengasasnya sekali. Hal tersebut juga merupakan punca kelewatan sesuatu alatan dan kemudahan yang berteras idea dan teknologi baru mampu dimanfaatkan. Sekiranya jurang seperti itu tidak wujud, mungkin sahaja idea mesin Turing dimanfaatkan 15 tahun lebih awal. Idea logik fuzzi (kabur) pula diterima oleh di Amerika 20 tahun lebih awal daripada penerimaan Jepun. Zadeh, pengasas logik kabur, pula mendapat sanjungan dan anugerah dan bukannya cemuhan atau penyinkiran. Dalam sepuluh bab yang lepas, kita telah dapat melihat dan memperincikan bagaimana dan mengapa hal-hal tersebut berlaku dalam perkembangan idea dan teknologi perkomputeran.

Sepanjang sejarah, idea komputer telah terhimpun dalam dua jenis kelompok umum: (i) idea primer dan (ii) idea sekunder. Idea primer merupakan idea asas yang menjadi landasan kepada idea sekunder. Konsep sifar dan algoritma seperti yang dikemukakan oleh al-khuwarizmi merupakan idea asas. Begitu juga logik Boolean. Manakala logik kabur Zadeh boleh disifatkan sebagai idea asas dan juga sekunder. Idea awal Zadeh mengenai logik kabur menepati kriteria idea asas, manakala logik kabur seperti yang telah dikembangkan oleh Bart Kosko atau Yamakawa lebih menepati kategori idea sekunder.

Idea sekunder pula boleh dipisahkan kepada dua kategori: (i) idea pengasas teknologi baru, dan (ii) idea yang merubah teknologi semasa. Mesin Turing ialah contoh unggul idea yang menyebabkan tercetusnya teknologi baru. Mesin Turing telah melepaskan kongkongan paradigma mistar hitung daripada teknologi komputasi. Binaan von Neumann pula merubah arus perkembangan teknologi perkomputeran semasa. Begitu juga idea mikroprosesor dan komputer peribadi merubah arus perkembangan teknologi perkomputeran semasa. Jaringan rangkaian komputer dan Internet merupakan gagasan idea sekunder yang merubah penggunaan dan arus perkembangan teknologi perkomputeran selanjutnya.

Namun idea-idea tersebut sama ada yang primer atau sekunder diasas dan dipupuk dalam konteks sosial dan budaya fikir tertentu. Arus latarbelakang budaya ilmu seperti itu dan semasa turut mencorak dan memberi kesan kepada setiap idea. al-Khuwarizmi mengasaskan idea sifar, algebra dan algoritma dalam suasana budaya fikir yang amat berbeza dengan suasana ilmiah zaman Boole. Mereka berdua digerakkan oleh faktor motivasi intelektual dan sosial yang menekankan aspek dan dimensi realiti yang berbeza. Bagi al-khuwarizmi zamannya mementingkan budaya ilmu yang mengimbangkan dimensi metafizik dan fizik, manakala dalam zaman Boole dimensi sekular lebih ditekankan. Algebra Boole terhutang budi kepada al-Khuwarizmi, namun hanya sekadar meminjam raga dan mekanismenya sehaja. Dari segi ruh algebra al-Khuwarizmi, Boole sebenarnya telah menyembelihnya dengan pisau sekularisme. Alegbra Boole menyemadikan faham peribadi dan budaya fikir fomarlisme dan sekuralisme yang dihayati oleh Boole. Idea mesin Turing tidak terlepas daripada hal yang sama. Jelas idea tersebut memperlihatkan kecederungan falsafah yang dihayati oleh Turing. Beliau merupakan seorang atheist dan pemegang falsafah materialisme yang radikal. Seperti kebanyakan para ahli fikir British zamannya, beliau juga pendukung kuat faham formalisme dan sekuralisme dalam ilmu. Idea mesin Turing apabila diterjemahkan dalam bentuk binaan mesin Turing seolah-olah memantapkan lagi faham falsafah Turing. Dalam binaan von Neumann soal etika, metafiziks, emosi yang merupakan sebahgain daripada pembentukan akal budi diketepikan. Hanya soal logik dan manipulasi simbol sintaktik yang dianggap penting.

Komputer merupakan teknologi yang merakamkan idea, falsafah dan alam Turing. Komputer menyerupai- permainan formal yang mampu menyedut atau mengheret perasaan dan fikiran pengguna dalam selimutan kosmologinya. Komputer mampu merubah akal budi dan pancaran budi seseorang insan itu, sehingga seseorang itu tidak mungkin boleh berfungsi seperti sediakala melainkan persekitarannya diubah bagi memenuhi kehendak dan syarat paradigma perkomputeran. Perubahan ini mungkin bermula secara ansuran dan berakhir dengan perubahan yang menyeluruh. Kerap keperluan perubahan tersebut menjelma dalam bentuk teknis, pragmatis, atau strategis, biasanya dengan alasan bermotivasikan ekonomi, sosial atau politik. Pandangan alam, penghitungan tindakan dan asas intelektual diresap dengan begitu rupa sehingga pilihan-pilihan lain, yang tidak selari dengan falasafah Turing dan paradigma digital tidak lagi mendapat tempat. Benih falsafah Turing (atau paradigma digital) telah diasaskan semenjak zaman Hobbes dan Boole lagi. Asas intelektual tersebut juga dikenali sebagai sekuralisme dalam ilmu kemanusiaan dan formalisme dalam konteks epistemologi. Perubahan sosio-ekonomi barat mengukuhkan proses intelektual tersebut dan menjadikannya dari gerakan intelektual pencilan kepada teras perubahan intelektual barat. Proses yang sama mempengaruhi pandangan martabat, atau prioriti sesuatu masyarakat. Pandangan dan prioriti tersebut biasanya disatukan dan dicerminkan semula dalam bentuk nilai dan strategi sosio-politik semasa sesuatu masyarakat itu. Penciptaan, pemupukan sesuatu jenis teknologi itu adalah dalam konteks nilai dan strategi sosial seperti itu.

Arus perkembangan teknologi perkomputeran tidak terkecuali daripada dipengaruhi oleh faktor strategis, ekonomi dan keperluan sosial seperti itu. Perkembangan teknologi perkomputeran pada abad ke-20, misalnya, banyak dipengaruhi dan diasaskan oleh institusi ketenteraan. Teknologi komputer awal dan pertengahan aba ke-20 kesemuanya mempunyai pertalian dengan tentera. Sama ada dihasilkan oleh institusi penyelidikan tentera atau ditaja oleh duit tentera. Setelah tentera bosan dengan sesuatu teknologi itu pihak peniaga pula mengambil alih. Maka jadilah perkembangan selanjut sesuatu teknologi perkoputeran itu pula yang didorong dan pengaruhi oleh faktor komersil dan perniagaan. Namun kejayaan komputer peribadi yang merupakan satu-satu revolusi demokrasi perkomputeran terunggul pula mendapat punca rangsangan daripada gaya hidup dan permintaan ramai. Kemunculan komputer peribadi pada mulanya ialah untuk mengisi suatu cara hidup, terutamanya gaya hidup anak muda belasan tahun kelas menengah Amerika: minum Coke, hobbi elektronik, banyak duit dan sentiasa mencari permainan baru. Akhirnya komputer peribadi menjadi satu institusi dan simbol kelas menengah yang juga memegang kuasa penentu undi demokrasi. Komputer peribadi seterusnya menjadi alat terpenting peniaga, pentadbir, dan pendukung kelas menengah. Komputer tersebut mencorakkan bukan sahaja gaya hidup sosial mereka, bahkan juga terjelma dalam budaya fikir dan ilmu mereka.

Perubahan dalam polisi sesuatu institusi yang dikuasai oleh kelas menengah memperlihatkan penghayatan budaya fikir dan gaya hidup baru tersebut. Misalnya, penekanan pendidikan perkomputeran di universiti dan kerjaya terpenting dalam masyarakat menengah tersebut jelas mencerminkan bagaimana komputer telah mempengaruhi dan merubah persepsi diri, masyarakat dan wawasan kelompok mereka. Bahkan hiburan mereka (permaian realiti maya, permaian komputer), jenaka mereka (misalnya, mengenai jenis-jenis virus komputer - virus Bush: menyebabkan komputer meminta seseorang itu membaca gerak bibirnya; virus Clinton: menyebabkan komputer pada mulanya mengulangi kelebihan kuasa pemprosesannya, tetapi apabila tiba saat memproses, komputer tiba-tiba lupa pada keupayaannya; - virus Serbs akan sentiasa cuba menyapu bersih data-data yang tidak kena mengena dengan orang serb - dan seterusnya), dan juga jenayah mereka (merompak tanpa pistol, menceroboh melalui komputer), peperangan mereka (komputer dan teknologi maklumat sebagai senjata), ekonomi mereka (ekonomi digital, unit wang sama degna unit denyutan isyarat elektronik) boleh dianggap sebagai satu arus budaya yang tidak ada tolok bandingnya dalam sejarah manusia.

Perbezaan utama budaya tersebut dengan yang lepas, ialah dari segi sifat tempatan dan terpencil. Tetapi gaya hidup dan budaya fikir yang dibawa oleh teknologi perkomputeran, diistilahkan juga sebagai gaya hidup dan budaya fikir Turing, bercorak global dan sejagat. Berdasarkan hakikat tersebut, masyarakat bukan-Amerika yang menggunakan dan membuat assimilasi teknologi perkomputeran, mahu tidak mahu akan terdedah kepada cabaran yang sama. Soalnya setakat manakan ketahanan sosial dan budaya fikir masyarakat bukan Turing, mampu memelihara khazanah budaya mereka dibawah hakisan ombak globalisasi budaya mesin Turing. Soalnya juga akan ada diantara yang berkuasa dikalangan masyarakat tersebut yang tergamak bertanya sama ada perlu kita pertahankan budaya fikir dan khazanah bangsa yang keeprluannya semakin pudar? Tidakkah patut kita menghayati gaya hidup dan budaya fikir Turing secara menyeluruh? Jawapannya semakin jelas pada mereka yang terhutang budi kepada mesin Turing. Jawapannya lumrah jelas bagi mereka yang asyik dengan alam dan permainan Turing, alam dan permainan yang kadang kala juga diistilahkan sebagai alam dan realiti digital. Syarat kejayaan atau falah dalam dunia, alam atau teater hidup Turing adalah jelas. Bagi mereka tidak nampak pilhan lain yang sejelas paradigma Turing. Kejayaan, kemewahan dan kemenangan yang mungkin tercapai apabila syarat-syarat sistem formal diakui dan diterima sepenuhnya. Dimensi yang tidak penting kepada alam tersebut tidak diterima dan dianggap tidak perlu.

Komputer mampu membuat tuntutan dan mendatangkan implikasi sebesar itu dengan keadaan terpisah atau perhubungan yang amat terhad. Apabila komputer dihubungkan melalui jaringan rangkaian Internet implikasi dan kesan yang disebutkan awal tadi bertambah. Dari aspek tenikalnya, Internet merupakan gabungan perkembangan dua teknologi perkomputeran- perisian dan perkakasan. Dari segi sudut falsafah teknologi, Internet merupakan kejayaan idea dan perisian. Melalui perisian protokol perhubungan dan rangkaian komputer berlainan jenis, jenama dan bahkan berlainan zaman dapat dihubungkan. Perhubungan ini membolehkan, buat pertama kalinya dalam sejarah manusia dan teknologi, penyatuan dan pengabungan kuasa pemprosesan komputer. Buat pertama kalinya maklumat dari serata pelusuk dunia dapat dihantar dan dikongsi dan diproses oleh sebarang komputer. Maklumat dari Amerika atau Russia dapat diproses oleh komuter kecil yang berada di bandar Segamat. Maklumat yang berpunca dari Segamat dapat dihantar ke komputer yang berada di Washington atau Moscow. Keupayaan dan kemudahan seperti itu bererti Internet juga membolehkan buat pertama kalinya penyatuan, pengabungan kuasa minda dan idea manusia dalam masa nyata merintasi halangan geografis dan politik. Di sinilah letaknya potensi sosio-intelektual, ekonomi dan strategis komputer pada akhir abad ini dan menjelang abad ke-21.

Masyarakat tradisional atau yang masih menghargai nilai-nilai ruhaniah tradisional sememang mempunyai sebab untuk menyatakan kebimbangan mereka mengenai Internet. Kebinbangan tersebut dari yang kurang rasional dan ikut-ikutan hinggalah yang mempunyai alasan-alasan ilmiah. Kebimbangan terhadap maklumat subversif hinggalah kepada pendedahan maklumat lucah, semuanya berotensi merubah akal budi seseorang dan pandangan alam satu-satu masyarakat itu kepada bentuk murtad dan cacat daripada idealisme tradisional atau ruhaniah. Pelbagai langkah telah disarankan: daripada penyekatan undang-undang kepada langkah teknologi. Langkah-langkah ini yang sekali imbas adalah pelbagai manifestasi dan dan bentuk reaksi yang bermacam, sebenarnya mempunyai punca dan asas fahaman yang hampir sama. Kesamaan dalam kecetekkan faham mengenai sejarah intelektual teknologi perkomputeran dan falsafah disebaliknya. Berpegang kepada imej teknologi komputer yang usang dan tidak kritis, antaranya yang agak ketara, andaian bahawa teknologi komputer adalah sejagat dan bebas nilai. Walaupun telah ditunjukkan secara ilmiah bahawa kesejagatan komputer bukan merupakan sifat tabii teknologi itu tetapi datang daripada sokongan faktor-faktor cara hidup dan pandangan alam yang seragam dengan masyarakat yang mengasaskan teknologi tersebut. Bahawa teknologi merupakan produk dan gabungan teknik dan hasil kerja tangan sesuatu masyarakat itu, biasanya dalam rangka memenuhi permintaan gaya hidup, ataupun sebagai reaksi strategis masyarakat dalam menanggani masalah hidup.

Mahu tidak mahu sesuatu teknologi yang dihasilkan itu membawa simpulan falsafah hidup dan rukun hidup masyarakat itu. Kesejagatan yang tergambar adalah fotomargana yang timbul daripada batasan pengamatan. Sekiranya dimensi kesejagatan itu wujud maka kemungkinan besar secara kebetulan dan biasanya terhad. Illusi kesejagatan menyeluruh kerap timbul akibat daripada masyarakat yang mengimpot atau menerima sesuatu teknologi itu membalikkan imej penyediaan raga dan ruh kerangka sosialnya, iaitu dalam acuan masyarakat pengasas teknologi tersebut. Hal ini kerap berlaku apabila cara hidup, bahasa fikir dan idealisme masyarkat tersebut sentiasa berada dalam pukauan negara yang paling kaya, paling berkuasa. Bila ini berlaku maka jadilah sejarah sosial, sejarah intelektual, sejarah politik dinegara kecil hanya sebagai lanjutan daripada pecaturan dan pengolakan masyarakat negara gergasi utama. Tegasnya apabila sesuatu masyarakat kecil itu merasakan semua jawapan, termasuk jawapan intelektual dan teknologi, yang dicetuskan oleh negara utama mempunyai kesejagatan dalam masyarakatnya, maka kemungkinan besar, hakikat sebenarnya, ialah identiti dan warisan sosio-intelektualnya telah pun terhakis, jika tidak keseluruhannya maka sebahagian besar daripadanya.

Kesejagatan Internet terbit daripada dua punca: (i) penggunaan meluas teknologi perkomputeran dan teknologi dasar yang seragam, (ii) penerimaan cara gaya hidup pasca moden. Kedua-dua teknologi dan cara hidup tersebut di kebanyakkan negara adalah hampir seragam. Dari segi asasnya teknologi dasar, seperti perhubungan dan telekommunikasi, adalah selaras dan seragam sama ada di Amerika, Eropah atau Asia. Hal ini terjadi kerana teknologi-teknologi tersebut berpunca dari sumber yang sama, berlatar belakangkan budaya fikir, serta persekitaran kemasyarakatan yang seragam: Sumber, budaya fikir dan kemasyarakatan barat. Struktur sosio-ekonomi dan sosio-intelektual yang seragam antara pelbagai negara menjadikan prioriti kemasyarakatan, persoalan intelektual, strategi ekonomi dan politik antara kebanyakan negara didunia ini menyerupai satu sama lain. Keseragaman yang sedia ada mampu diperkukuhkan lagi oleh teknologi perkomputeran dan penggunaan Internet.

Namun kebangkitan akhir-akhir ini, terutamanya di Asia, Afrika dan Timur Tengah, kesedaran idealisme bukan Eropah dan bukan sekularisme, sama ada yang berteraskan agama atau falsafah tradisional setempat, menimbulkan suasana budaya hidup, budaya fikir dan peradaban yang tidak berapa cocok dengan teknologi Internet. Internet, seperti yang telah kita perhatikan, berteraskan beberapa gagasan idea yang keluarkan oleh Rand, pusat fikir tentera Amerika terunggul. Antara idea tersebut ialah (i) Internet bebas menyalurkan apa sahaja maklumat yang diminta, dan yang hendak disalurkan oleh sesiapa sahaja, (ii) tidak ada penguasa atau pengawal melainkan memenuhi syarat protokol dan sistem formal pengendalian, (iii) setiap mereka yang akur kepada syarat Internet dan mempunyai perkakasan asas mempunyai sama kedudukan atau potensi menghasilkan maklumat dengan mereka yang mempunyai perkakasan paling canggih, dan (iv) kedudukan sosial dan politik tidak penting dalam Internet, berbanding dengan kedudukan celik maklumat dan celik perkomputeran seseorang itu.

Keempat-empat idea asas merupakan antara idea-idea yang disemadikan dalam teknologi Internet. Sekiranya sesuatu idealisme masyarakat itu tidak dapat menerima atau bertentangan dengan sebahagain daripada idea-idea tersebut, maka Internet boleh mencetuskan krisis kemasyarakatan atau cabaran sosio-intelektual yang hebat kepada sesautu masyarakat tradisional atau masyarakat ruhaniah itu. Hal ini mudah difahami sekiranya kita masih ingat bahawa seperti teknologi perkomputeran, yang merupakan teknologi teras Internet, falsafah sekularisme, formalisme dan epistemologi Turing, teranyam dalam kerangka halus teknologi jaringan rangkaian komputer. Oleh itu Internet juga boleh dilihat sebagai antara kemuncak manifestasi sosial-intelektual teknologi perkomputeran yang dicetuskan oleh sesuatu masyarakat itu. Dalam kes ini, Internet dicetuskan oleh masyarakat barat semata-mata untuk menanggani masalah mereka. Kerana itu menjadi suatu yang aneh sekiranya Internet tidak mendatangkan sebarang kesan yang janggal dalam sesebuah masyarakat tradisional dan yan bukan beracuan Eropah seratus peratus.

Hal tersebut masih benar tanpa perlu menidakkan kebergunaan strategis dan pragmatis teknologi perkomputeran dan Internet. Selagi soal epistemologis dan implikasi sosiologis teknologi tersebut disedari, maka sesuatu masyarakat tradisional dan bukan Eropah tersebut mungkin masih mampu menanggani cabaran yang timbul. Salah satu cara yang paling berkesan unutk menanggani dan menghadapi cabaran tersebut ialah seperti yang telah dicadangkan pada pembukaan perbincangan kita: perimbangan dalam penekanan pendidikan komputer. Pendidikan komputer yang mengimbangkan dimensi intelektual dan teknikal. Pendidikan komputer yang mengakui hakikat bahawa komputer ialah epistemologi yang dimanifestasikan dalam bentuk teknologi: bukan teknologi yang bebas nilai, atau pura sejagat, tetapi teknologi yang hidup dengan menyemadikan paradigma tertentu.

Arthur C. Clarke, seorang ahli sains dan penulis novel sains, telah mengemukakan tiga garis panduan bagi sesiapa yang ingin meramal ciri masa depan teknologi. Garis panduan tersebut kemudiannya digelar hukum Clarke mengenai teknologi;

Hukum Pertama Clarke

Apabila seorang tokoh terkemuka sains yang telah tua mengatakan sesuatu itu mungkin berlaku dan boleh dilakukan, maka sesungguhnya dia adalah sentiasa benar. Tetapi apabila dia mengatakan bahawa sesuatu itu tidak mungkin berlaku maka dia berkemungkinan besar silap.

Hukum Kedua Clarke

Cara untuk mengetahui had sesuatu teknologi itu ialah dengan merintasi sempadan mustahil.

Hukum Ketiga Clarke

Teknologi yang cukup maju adalah sukar untuk dibezakan daripada silap mata atau magik.

Kemanakah arah gelombang teknologi, terutamanya perkembangan teknologi perkomputeran seterusnya? Selepas teknologi maklumat dan Internet, teknologi apakah yang akan menjadi teknologi penentu atau penakrif? Sukar untuk membuat ramalan yang tepat. Sebarang ramalan yang dibuat mengenai teknologi biasanya akan menjadi kesilapan besar tidak berapa lama kemudian. Dalam hal ini contohnya banyak. Tidak siapa menjangka bahawa teknologi maklumat menjadi teras perkembangan teknologi dalam tahun-tahun 1990an. Tiada siapa yang meramalkan, termasuk Bill Gates, bahawa Internet merupakan gelombang perkembangan teknologi dalam tahun 1990an. Di sempadan mustahil manakah teknologi kita akan berada, dan silap mata apakah yang akan dipasarkan kepada kita? Bagaimana Weltanschauung Melayu akan datang diasak dan dipengaruhi?. Sukar untuk dijawab dengan tepat oleh kebanyakan kita. Orang seperti itu ketika ini sedang disisihkan oleh masyarakat umum kerana ideanya, orang yang sukar dimengerti, dan biasanya diremehkan kerana bercakap mengenai benda yang tiada dan perkara yang dianggap tidak masuk akal dewasa ini. Pada orang seperti itu mungkin terdapat jawapan atau sekurang-kurang lorong yang menunjuk kepada pintu jawapan. Soalnya, adakah umat Melayu, terutama pemimpin dan yang berkuasa antara mereka, bersedia untuk menerima jawapan tersebut?

XI: Kesimpulan

 

Kejayaan pengujudan "orang Turing Melayu" seolah-olah menentukan kejayaan proses penginstitusian pendigitalan masyarakat setempat. Hal tersebut tidak boleh dipisahkan hubungannya dengan pembudayaan S&T dikalangan orang-orang pribumi dan orang Melayu. Dalam perbincangan dahulu kita lihat bagaimana penerapan budaya fikir S&T barat, khususnya, telah melahirkan paradoks dan kontradiksi dalam sejarah perkembangan pemikiran Melayu moden. Namun kontrakdiksi seperti itu seolah-olah mampu ditanggani dengan efisien dengan pengujudan "orang Turing Melayu."

Pengujudan "orang Turing Melayu" tercapai melalui proses pengintitusan digitalisasi yang diterajui oleh agensi seperti MIMOS dan NITC, dan mungkin juga projek TMK gergasi seperti KRM (MSC). Kita perhatikan bahawa peranan penting segelintir cendekiawan Melayu yang terdidik dalam bidang S&T moden dengan usaha aktif pengintitusian pendigitalan minda Melayu. Dalam kuliah ini kita telah cuba memahami konsep asas, implikasi intelektual dan kebudayaan di sebalik fenomena pembudayaan digitalisasi minda Melayu melalui TM tersebut. Kita telah cuba melihat proses pembudayaan tersebut daripada sudut dimensi epistemologikal yang menyeluruh, antaranya dengan mengupas salah satu daripada konsep episteme terpenting yang mendasari proses tersebut, iaitu "orang Turing."


copyright Hairudin b. Harun 1999
Send comment or question to Hairudin b. Harun: hbharun@pc.jaring.my
Go to Cyber Semiotic Institute home page
Go to Course Outline
Go to Kuliah1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8