Go to Cyber Semiotic Institute home page
Go to Course Outline
Go to Kuliah2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Weltanschauung Melayu dalam Era Teknologi Maklumat:
Komputer Menjadi Teras Pemikiran atau Punca Tewasnya Pemikiran Melayu?

oleh Hairudin b. Harun

Kuliah 1: Ringkasan

Kuliah ini memperkenalkan secara menyuluruh isu-isu yang berkaitan dengan perbincangan dalam kursus ini. Penekanan dalam kuliah ini ialah kerangka budaya fikir Melayu secara umum. Hal ini termasuklah ciri-ciri unggul yang wujud dalam pemikiran tradisional.

1.1 Pendahuluan

Kesan kemasyarakatan - baik atau buruknya - akibat penganutan sesuatu amalan sains atau penggunaan sesuatu teknologi itu sukar untuk diramalkan dengan tepat. Acap kali kesan tersebut melampaui batasan jangkaan dan mempengaruhi individu dan masyarakat dari sudut yang tidak diduga sama sekali oleh pelupurnya. Kerap kali juga teknologi dan sesuatu sains itu digunakan dalam ruang dan tujuan yang lain sama sekali dari objektif asalnya. Inilah sebenarnya yang kerap berlaku. Hal-hal yang bersangkutan dengan unsur teknikal adalah mudah untuk di kawal dan diramal natijahnya dan konsekwennya. Hal-hal seperti itu biasanya adalah dalam bentuk kuantitatif yang boleh dihitung atau unsur objektif yang boleh dicerap secara empiris. Tetapi bagaimana satu artifak teknologi atau idea saintifik mendatangkan kesan kepada seorang individu atau sebuah masyarakat adalah satu perkara yang sukar dihitung dan dicerap. Lebih-lebih lagi sekiranya kesan tersebut berada dalam ruang alam fikir atau Weltanschauung sesuatu masyarakat. Mungkin sebab itulah kesan atau impak teknologi dan sains keatas alam fikir sesuatu masyarakat merupakan hal yang jarang diperkatakan atau diteliti secara ilmiah.

Dewasa ini setiap masyarakat, tidak kira sama ada moden atau tradisional, akan sentiasa terdedah kepada idea-idea yang datang dari luar atau yang dicetuskan oleh innovasi teknologi terkini. Tidak ada masyarakat yang boleh memencilkan dirinya dari arus idea luaran atau gelombang teknologi. Oleh itu adalah penting bagi sesuatu masyarakat itu cuba memahami bagaimana sesuatu idea luaran atau teknologi itu mendatangkan kesan kepada ahli dan dirinya. Umumnya umat Melayu dewasa ini sedar tentang perubahan radikal dalam keadaan kehidupan material akibat dari penggunaan ilmu sains dan teknologi. Mungkin apa yang kurang disedari ialah takat kesan atau sejauh mana teori-teori sains dan teknologi mempengaruhi kerangka mental atau Weltanschauung Melayu yang menjadi teras pandangan alam atau kosmologi Melayu.

Bermula pada awal abad ini konsep sains dan falsafah moden telah semakin mendapat tempat dalam kerangka pemikiran Melayu. Pembudayaan sains dalam kerangka budaya fikir Melayu pada mulanya berlaku dalam program kolonial (bagi mengisi tujuan penjajah) dan berterusan sehingga negara mencapai kemerdekaan. Pembudayaan tersebut berterusan dengan lebih giat lagi dibawah program pendidikan pasca-Merdeka. Program-program pendidikan yang menekankan pembelajaran sains secara intensif kepada anak-anak Melayu - terutamanya pada akhir 60an dan awal tujuh puluhan - telah berjaya melahirkan - pada akhir tahun 70an dan awal 80an - satu masyarakat saintis Melayu dan komuniti cendekiawan Melayu yang mempunyai scientific literacy atau scientific consciousness yang tinggi. Hal ini dianggap sebagai suatu lagi pencapaian sosial dan psiko-intelektual yang agak unggul dalam sejarah umat Melayu. Setakat yang diketahui (oleh penulis), belum ada lagi satu kajian terperinci dan menyeluruh tentang hal tersebut. Namun begitu kita boleh menjangkakan bahawa dikalangan kelompok mereka itulah biasanya konsep sains dan falsafah moden mendapat tempat yang istemewa. Dikalangan mereka juga mungkin wujud keadaan dimana konsep sains dan kosmologi sekular moden seolah-olah telah menggantikan kerangka idea dan kosmologi tradisional yang mengandungi nilai-nilai asas, astetik, sosial dan juga kepercayaan Melayu (lama?).

Pebincangan disini pada asasnya bertujuan untuk membuat penelitian awal tentang dua perkara:

1.Bagaimana sesuatu idea sains dan teknologi moden mungkin boleh merubah kepercayaan, alam fikir dan budaya fikir Melayu iaitu teras kosmologi Melayu;

2. Bagaimana sesuatu idea sains dan teknologi mungkin diserap (sama ada secara sedar atau tidak) dan menjadi teras baru kepada kerangka pemikiran Melayu.

Pendekatan perbincangan di sini adalah lebih cenderung kepada corak perbincangan yang bersifat teoritis, konsepsual dan spekulatif daripada kuantitatif, empiris dan deskriptif. Disebabkan batasan yang ada, kertas ini juga bercadang untuk menghadkan perbincangan tersebut pada kesan sosio-intelektual yang lahir daripada salah satu dari aspek utama fenomena sains dan teknologi terkini iaitu Teknologi Maklumat (TM), yang berteraskan epistemologi dan teknologi perkomputeran. Sama ada perubahan atau kesan tersebut akan menghasilkan natijah yang menguntungkan umat Melayu secara mutlak atau sebaliknya, adalah suatu persoalan menarik yang mungkin memerlukan jawapan yang kompleks. Namun, kertas ini tidak akan cuba menyelesaikan persoalan seperti itu. Rasanya perlu ditegaskan disini bahawa pendekatan kertas ini tidak bertujuan untuk mengambil sikap menghukum atau memihak kepada mana-mana kelompok atau trend pemikiran. Ia juga tidak bertujuan untuk memihak atau mengkritik mana-mana ideologi atau program politik semasa. Kertas ini hanya bercadang - sekurang-kurangnya pada kesempatan ini - untuk mengketengahkan satu isu atau agenda intelektual yang perlu diteliti dengan cermat dan dikaji dengan lebih lanjut lagi. Sebarang kesimpulan yang dibuat adalah akademik dan untuk tujuan perbincangan ilmiah semata-mata. Sekiranya kesimpulan tersebut mempunyai implikasi yang lebih dari itu maka ia adalah soal lain yang harus dibincang dalam forum yang berlainan.

1.2. Weltanschauung Melayu Tradisonal

Salah satu syarat keperluan peradaban yang subur ialah kewujudan kerangka pemikiran atau sistem kepercayaan tertentu. Kerangka atau sistem yang dipegang dan dikongsi bersama dikalangan setiap warga peradaban. Kerangka atau sistem pemikiran yang menjelaskan dan mengatur makna asas terutamanya tentang Tuhan, alam dan manusia dan juga tentang hakikat hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kerangka pemikiran atau sistem kepercayaan itu, difahami dalam konteks bidang falsafah sebagai Weltanschauung, menentukan asas-asas penting dalam sesuatu peradaban itu. Kerangka tersebut mengggariskan asas dari nilai dan aestetika individu hinggalah kepada asas masyarakat dan kemajuan sosial. Walaupun akan ada dikalangan ahli dalam satu kompleks masyarakat itu yang mungkin tidak akan berpegang kepada Weltanschauung utama yang wujud. Bahkan tidak semua unsur dalam sesuatu Weltanschauung itu akan diterima dengan seragam oleh warga sesuatu peradaban itu. Namun demikian hakikatnya ialah dalam setiap masyarkat wujud kerangka atau sistem pemikiran tertentu yang seragam, dominan dan berketrampilan dari yang lain. Satu kerangka atau sistem pemikiran tersebut menjadi dominan atau berketrampilan mungkin disebabkan ia dianuti oleh warga majoriti atau mungkin pula ia dianuti oleh segelintir elitis yang berkuasa dan oleh itu berkemampuan untuk mencorakkan masyarkat atau menentukan arus utama sesuatu agenda intelektual. Suatu hal yang pasti ialah kerangka atau sistem pemikiran yang berstatus seperti itu memainkan peranan yang utama dalam mengerakkan serta menentukan corak kosmologi sesuatu masyarakat itu dari pelbagai segi.

Dilihat dari segi sejarah, adalah jelas Weltanschauung dan kosmologi Melayu telah mengalami beberapa perubahan yang besar. Perubahan tersebut berkait rapat dengan pengaruh sistem pemikiran tertentu yang dominan dalam detik-detik sejarah intelektual Melayu dirantau ini. Bagaimana sesuatu sistem pemikiran itu menjadi dominan dirantau ini tidak begitu penting bagi perbincangan kita disini. Apa yang penting bagi kita ialah untuk menyedari bahawa terdapat tiga sistem pemikiran utama yang mempengaruhi atau meninggalkan kesan kepada pemikiran Melayu dalam beberapa fasa utama. Ketiga-tiga sistem pemikiran tersebut dominan dalam tiga fasa yang agak jelas.

1.3. Fasa Awal

Fasa pertama ialah fasa paganisme atau animisme. Dalam fasa ini pandangan alam Melayu dipenuhi dengan semangat dan dewa dewi yang mengerakkan kosmos mitos animistik. Budaya fikir dan teras kosmologi ketika ini cenderung untuk mengekalkan keseimbangan antara kehendak atau syarat semangat dan dewa dengan keperluan kehidupan individu dan bermasyarakat. Keseimbangan tersebut and kaedah mengekal dan mencapainya merupakan paksi rasionaliti dan Weltanschauung umat Melayu fasa paganisme.

1.4. Fasa Hindi

Fasa kedua ialah pengaruh dari kosmologi hindi yang berteraskan hinduisme dan buddhisme. Pada umumnya kosmologi hindi dicirikan oleh kosmos mistikal dan metafizikal. Fasa kedua ini dianggap penting dari beberapa segi terutamanya dari segi doktrin kosmogoni dan kosmologi. Pengaruh hindi keatas sejarah intelektual dan sains dalam alam Melayu kurang diteliti berbanding dengan pengaruh hindi dari segi sosio-politik dan ekonomi. Namun begitu, kita mempunyai bukti yang cukup untuk membuat beberapa pengamatan umum. Antaranya ialah pengaruh intelek hindi dalam kerangka simbolisme yang mendasari sains dan doktrin kosmologi Melayu kuno. Asas simbolisme tersebut, misalnya, wujud dalam bahasa Sanskrit yang bukan sahaja merupakan bahasa komunikasi sosial bahkan juga bahasa ilmu khususnya bahasa sains hindi. Dari segi sejarah dan falsafah sains terdapat sekurang-kurang tiga doktrin kosmologi hindi yang penting. Doktrin yang sama kemungkinan besar juga memainkan peranan dalam pembentukan kosmologi Melayu lama. Doktrin tersebut difahamkan sebagai (1) falsafah alam (2) monistik-mistikal dan (3) theistik. Kita tidak mungkin dapat mengupas doktrin-doktrin tersebut disini. Apa yang penting bagi tujuan perbincangan ini ialah untuk menyedari bahawa doktrin tersebut adalah hasil dari beberapa perkembangan intelektual yang membentuk Weltanschauung yang mendasari budaya ilmu hindi; terutamanya dalam perkembangan falsafah tabii yang menjadi asas kepada kosmologi tabii hindi.

Misalnya, dalam perkembangan doktrin hindi seperti Vaisesika, Nyaya, dan falsafah Jainisme (termasuk Abhidhrama bagi Buddhisme) terdapat penekanan kepada garis-garis pandangan alam, epistemologi, "logik" dan kaedah pemikiran sistematis yang tertentu. Misalnya, fenomena tabii dalam alam ini difahamkan sebagai bergantung kepada beberapa faktor asas metafizikal. Struktur alam atau kosmos dijelaskan dalam konteks faktor asas tersebut dan beberapa prinsip asas yang dipercayai mengawal interaksi faktor tersebut. Perkembangan ini menghasilkan satu sistem formalisasi bahasa yang membolehkan sintesis, antara lain, konsep alam dan analisis falsafah dalam konteks kategori hakikat, wajib dan perlu (misalnya dalam doktrin Vaisesika). Formalisasi bahasa, terutamanya, membolehkan pembentukan satu sistem logik dan sistem simbolisme matematico-kualitatif yang dijelaskan dalam konteks doktrin kosmologi tertentu. Dalam doktrin Nyaya, misalnya, terdapat sistem formal "logik" yang dikaitkan dengan falsafah alam yang terdapat dalam doktrin Vaisesika. Kita tidak tahu dengan pasti mana antara doktrin-doktrin tersebut yang mempengaruhi dan memainkan peranan utama dalam pembentukan Weltanschauung Melayu era hindi. Apa yang pasti dan dapat disepakati ialah elemen falsafah hindi dan sains hindi memainkan peranan yang penting dalam pembentukan kosmogoni dan kosmologi Melayu tradisonal. Apa yang turut pasti ialah elemen tersebut menjadikan kosmologi Melayu menekankan pandangan alam maya yang menganggap fenomena fizik tabii hanya sebagai maya (illusi/relatif) dan alam tersebut pada hakikatnya adalah manifestasi dari pergolakkan fenomena dalam alam mitos atau alam metafizik.

1.5. Fasa Islam

Fasa ini kemudiannya diikuti dengan fasa Islam. Dalam fasa Islam, budaya fikir Islam mengemukakan doktrin metafizik dan kosmologi yangamat berbeza sekali dengan hindi. Falsafah Islam menekankan kosmologi "metafizikal rasional" yang berteraskan doktrin Tauhid. Pemikiran Islam menekankan konsep serta pendekatan pemikiran yang mengimbangkan fakulti rasio dan intellectus. Fakulti rasio diangggap sebagai sumber ilmu maqulat, empiris dan rasional. Ilmu maqulat dilihat sebagai mempunyai sifat relatif dan sekunder. Padanagan ini berdasar anggapan bahawa ilmu maqulat berpunca daripada salah satu komponen atau fakulti akal yang terbatas. Manakala fakulti intellect, atau ayn al-qalb ialah pusat penumpuan ilmu naql. Fakulti yang mengenal ilmu mutlak serta ilmu transenden. Oleh sebab itu, dari segi martabat, intellect dianggap sebagai lebih unggul daripada rasio.

Dalam epistemologi Islam, ulum atau ilmu sekurang-kurangnya boleh dilihat sebagai terdiri daripada dua kategori umum - ilmu relatif dan ilmu yakin atau mutlak. Ilmu relatif dan mutlak itu sebenarnya mempunyai banyak cabang, tetapi untuk tujuan perbincangan disini kita tidak perlu meneliti kesemuanya itu. Memadai dengan menyedari bahawa ilmu relatif merujuk kepada ilmu yang boleh didapati oleh manusia dalam alam fana ini melalui usaha akalnya sendiri dan ilmu mutlak pula merujuk ilmu metafizik ( dari sisi Al-Ilm) yang diwahyukan atau ditanzilkan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Kedudukan dan martabat kedua-dua ilmu tersebut adalah jelas berlainan. Kerana itulah dalam epistemolgi islam terdapat konsep martabat ilmu dan juga metodologi ilmu. Sehubungan dengan konsep ilmu ialah konsep konsep kausal sekunder dan primer (yang menjadi objek ilmu relatif manusia) dan Penyebab Mutlak (yang menjadi objek ilmu mutlak) merupakan penyebab dan pengerak fenomena fizik tabii dan fenomena metafizik, kesemuanya dirangkumkan dalam model kosmologi Tauhid. Kosmologi yang melihat manusia sebagai khalifah Allah yang memikul amanah Tuhan dengan bantuan para Malaikat disamping terpaksa berhadapan dengan syaitan dan jin. Kosmogoni Islam menganggap alam ghaib sentiasa berinteraksi dengan alam zahir. Bahkan tiada fenomena fizik yang terputus dari ikatan fenomena alam metafizik. Oleh itu fenomena tabii adalah ayat atau simbol yang mewakili hakikat metafizik yang lebih tinggi. Jelas, elemen-elemen sistem pemikiran yang digariskan tadi wujud - walaupun dalam takat dan kadar yang tidak seragam - dalam pemikiran Melayu tradisional.

1.6. Rumusan

Tegasnya, Weltanschauung Melayu tradisonal terbentuk daripada rumusan gagasan pemikiran animisme, hindi dan Islam. Namun, sudah tentu terdapat unsur dari gagasan tersebut yang lebih menyerlah dari yang lain. Lazimnya, unsur Islam dianggap sebagai unsur dominan didalam metamorfosis atau "mutasi" akhir yang membentuk pemikiran Melayu tradisonal. Dalam konteks perbincangan kita disini sebenarnya, unsur mana yang paling dominan merupakan persoalan kedua. Apa yang penting ialah kesemua unsur pemikiran tersebut bergabung dalam satu kompleks kerangka fikir dan pandangan alam yang memberatkan penekanan kepada kosmologi metafizikal dan pemikiran yang megutamakan tafsiran simbolisme dan sintesis holistik. Tegasnya, sistem kosmologi dan pandangan alam yang pada asasnya menekankan interaksi dinamis antara alam metafizik dengan material. Interaksi ini dapat difahami melalui sistem simbolisme yang komplek yang dipelihara dan dipupuk oleh kerangka budaya dan semiotik tradisional.

Simbol-simbol kosmologi tradisional Melayu adalah jelas merupakan simbol semantis dan kualitatif yang mempunyai makna transenden yang tinggi dan makna budaya yang seni. Pemikiran tradisional sentiasa mengutamakan fakulti intellectus holistik dan sintesis berbanding dengan rasio analitik dan reduksionis. Fakulti intellect melihat alam ini sebagai kaya dengan simbol-simbol transenden semantis berbanding dengan rasio yang lebih menekankan simbol sintaksis reduksionis. Pemikiran rasio, kita akan perhatikan dalam perbincangan selanjutnya, merupakan teras pemikiran sains moden dan juga Weltanschauung komputer. Pemikiran rasio amat ditekankan dalam budaya fikir Eropah terutama budaya fikir sekular pasca-Nasrani. Setakat mana budaya fikir ini (yang mula dibawa ke alam fikir Melayu secara sistematis oleh penjajah Inggeris) mendatangkan kesan kepada pemikiran Melayu maseh merupakan persoalan yang belum terjawab dengan memuaskan. Apa yang jelas ialah budaya fikir tersebut tidak dianggap sebagai memainkan peranan yang besar dalam membentuk ciri-ciri utama Weltanschauung Melayu tradisional (lama?).

(Bersambung Kuliah 2)


copyright Hairudin b. Harun 1999
Send comment or question to Hairudin b. Harun: hbharun@pc.jaring.my
Go to Cyber Semiotic Institute home page
Go to Course Outline
Go to Kuliah2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8