Figure 14: Comparison of 'love' words (/) & 'battle' words (\)
Creation
 0-2%  |\\
Four Ages; Giants; Council of Gods
 2-4%  |XX\\\\\\\\\\\
Flood
 4-6%  |XXXX\
Regeneration
 6-8%  |XX/
Apollo & Python; Apollo & Daphne
 8-10%  |XXXXXXXXX\\\\\\\
Apollo & Daphne
 10-12% |XXXXX//////////
Jupiter & Io 
 12-14% |XX///
Mercury & Argus
 14-16% |\\\\
Mercury & Argus
 16-18% |
Phaethon
 18-20% |XX\
Phaethon
 20-22% |XX//
Phaethon
 22-24% |\\\\
Jupiter & Callisto
 24-26% |X\\\\\\\
Jupiter & Callisto
 26-28% |XXXX\\\
Apollo, Corvus, Coronis
 28-30% |XX\\\\\\\\\
Apollo, Corvus, Coronis
 30-32% |XXX\
Mercury & Aglauros
 32-34% |XX\\\\\\\\\
Jupiter & Europa
 34-36% |XXXXXX\
Cadmus
 36-38% |X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cadmus; Actaeon
 38-40% |X\\\\\\\\\\\\\
Actaeon
 40-42% |XXX\\\
Semele; Narcissus
 42-44% |XXXXX///
Narcissus
 44-46% |/////////////////
Narcissus; Pentheus
 46-48% |XXXXXXX\
Pentheus
 48-50% |X\
Pentheus
 50-52% |XXXXXX
Pentheus; Pyramus & Thisbe
 52-54% |XX//////
Pyramus & Thisbe; Mars & Venus; Leucothoe
 54-56% |XXXXXXXXXX//////////
Hermaphroditus & Salmacis
 56-58% |XX//////////
Hermaphroditus & Salmacis
 58-60% |XXXXXXXXX///
Hermaphroditus & Salmacis
 60-62% |/
Athamas & Ino
 62-64% |X////
Athamas & Ino; Perseus
 64-66% |X\\\\
Perseus & Andromeda
 66-68% |XXXXX\\\
Perseus & Andromeda; Perseus & Phineus
 68-70% |XXXX\\\\\
Perseus & Phineus
 70-72% |XX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Perseus & Phineus
 72-74% |XX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Perseus & Phineus
 74-76% |X\\\\\\\\\\\\
Pierides
 76-78% |XXXXXXXXXXX\\\\\\\\
Pierides
 78-80% |XX///////
Pierides
 80-82% |X//
Pierides
 82-84% |XXX\\
Minerva & Arachne
 84-86% |X\\\\\\\\\\\\\\\\\
Minerva & Arachne
 86-88% |\\\\\\
Niobe
 88-90% |\\\\\\\\\\\\
Niobe
 90-92% |XXXXX\\\
Niobe
 92-94% |XX\
Tereus, Procne, Philomela
 94-96% |X///////////////
Tereus, Procne, Philomela
 96-98% |XXXXX\\\\
Tereus, Procne, Philomela
 98-100% |XXXXXXXX